Login
Subscribe to feed Viewing entries tagged CDS
Posted by Denchai Wongkirajaroen
Denchai Wongkirajaroen
Denchai Wongkirajaroen has not set their biography yet
User is currently offline
on วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2012
in News

CustomsFacilitation

ขณะนี้ทางบริษัทได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการปรับปรุงระบบของกรมศุลฯ ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว และกำลังทำการทดสอบระบบกับทางกรมศุลกากร ซึ่งทางกรมศุลมีกำหนดการเริ่มใช้ใบขนฯ และเอกสารอื่นๆ ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ในวันที่ 1 มีค. 2556 นี้

โดยในช่วงเริ่มต้นจะครอบคลุมการปรับปรุงเอกสารเดิมที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ส่วนเอกสารใหม่จะคาดว่าจะเริ่มใช้ในระยะถัดไป

ซึ่งเมื่อมีการทดสอบเสร็จสิ้น ทาง CDS จะเริ่มทำการทยอยปรับปรุงโปรแกรมของลูกค้าให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดครับ

Rate this blog entry
Posted by Denchai Wongkirajaroen
Denchai Wongkirajaroen
Denchai Wongkirajaroen has not set their biography yet
User is currently offline
on วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2012
in Show Case

CustomsFacilitation

ขณะนี้ทางบริษัทได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการปรับปรุงระบบของกรมศุลฯ ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว และกำลังทำการทดสอบระบบกับทางกรมศุลกากร ซึ่งทางกรมศุลมีกำหนดการเริ่มใช้ใบขนฯ และเอกสารอื่นๆ ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ในวันที่ 1 มีค. 2556 นี้

โดยในช่วงเริ่มต้นจะครอบคลุมการปรับปรุงเอกสารเดิมที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ส่วนเอกสารใหม่จะคาดว่าจะเริ่มใช้ในระยะถัดไป

ซึ่งเมื่อมีการทดสอบเสร็จสิ้น ทาง CDS จะเริ่มทำการทยอยปรับปรุงโปรแกรมของลูกค้าให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดครับ

Rate this blog entry

Vision & Mission

Posted by Administrator
Administrator
Administrator has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2011
in About Us
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านพัฒนาซอฟท์แวร์ รวมไปถึงบริการด้าน e-Business ที่ครบวงจร ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี ความใส่ใจ และคุณภาพ โดยคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการให้บริการด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เพื่อตอบแทนการที่ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจกับบริษัท ทางบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และสำเร็จลุล่วงด้วยดีให้เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้า ตามปณิธานของบริษัทที่ว่า “หากลูกค้าสามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมาย ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของบริษัทเช่นเดียวกัน”

2. มุ่งมั่นในการยกระดับความสามารถให้การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัท คอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด ถือว่าลูกค้าทุกๆ รายคือหุ้นส่วนในความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริการ ผลิตภัณฑ์ ทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะผลักดันไปสู่ความสำเร็จของลูกค้าผ่านเทคโนโลยีในด้านซอฟท์แวร์

3. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจรระหว่าง B2G และ B2B

ด้วยการที่บริษัท คอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด ได้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับด้านการธุรกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลมากกว่า 10 ปี ในโครงการของกรมศุลกากร ทั้งในรูปแบบของ B2G และ B2B บริษัทจึงต้องการยกระดับขึ้นเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งพัฒนาระบบให้ครบวงจร เพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจสามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

Tags: CDS
Rate this blog entry
0 votes

Contact Us

Posted by Administrator
Administrator
Administrator has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2011
in About Us

บริษัทคอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด
เลขที่ 74 อาคารเป็งเส็ง แมนชั่น
ซอย หลังสวน, ถนนเพลินจิต
แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 0-2254-4027 ถึง 9, 0-2652-2173
แฟกซ์: 0-2652-2174

Tags: CDS
Rate this blog entry
0 votes

About Us

Posted by Administrator
Administrator
Administrator has not set their biography yet
User is currently offline
on วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2011
in About Us

ปัจจุบัน บริษัท คอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด ได้ทำการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาซอฟท์แวร์ที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้

 1. การให้บริการด้าน Value Added Service Provider (VAS) สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

  ธุรกิจในด้านนี้นั้นเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2540 โดยบริษัทได้มีการพัฒนา Software Package ในด้านเกี่ยวกับการนำเข้า/ส่งออก ที่มีชื่อว่า “iXIMPLE” เพื่อตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นสากลของศุลกากรไทย ซึ่งมีความต้องการที่จะพัฒนาให้การทำธุรกรรมในด้านการนำเข้าส่งออก เป็นระบบ "ไร้เอกสาร" (Paperless) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในด้าน Logistics ของไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้มากขึ้น โดยมีลูกค้าทั่วประเทศมากกว่า 400 ราย ซึ่งมีบริษัทชั้นนำใช้บริการได้แก่ Federal Express (FEDEX), DHL Express, TNT, การบินไทย, Sony Supply Chain Solution เป็นต้น

  โดยปัจจบันบริษัทมีสถานะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ Value Added Service Provider (VAS) สำหรับระบบ Paperless Customs ของกรมศุลกากร 2. วิเคราะห์, ออกแบบ, พัฒนา, ติดตั้ง, ดูแลและให้คำปรึกษาด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ (Project Outsourcing)

  ด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่สะสมมากกว่า 20 ปีนั้น ทำให้บริษัทมีความเป็นมืออาชีพที่จะสามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้าน Software application ได้หลากหลายประเภท ด้วยการออกแบบและพัฒนา applications บน Platforms ประเภทต่างๆให้แก่ธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มีทั้งด้านกลุ่มลูกค้าประเภทธุรกิจด้านนำเข้าส่งออก, ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค, ภาคอุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจการเงินการธนาคาร, บริษัทเงินทุน และธุรกิจอื่นๆทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาระบบให้ตรงต่อความต้องการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ งานที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ ที่ให้ผลิตผลแก่องค์กรนั้นๆที่ได้ประสิทธิผลมากที่สุด

  สำหรับตัวอย่างของบริษัทหรือหน่วยงานชั้นนำที่ได้ใช้บริการในส่วนนี้ของบริษัทได้แก่ Honda Group, Ayudhaya Capital Auto Lease Public Company Limited, Standard Chartered Bank, Quality Coffee Product (Nestle), Unilever Thai Holdings, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, กรมศุลกากร, สำนักงานอาหารและยา เป็นต้น


 3. จัดหาบุคลากรซึ่งประกอบด้วย นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์ และ ทีมงานที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด (H/R Outsourcing)

  ด้วยทีมงานบุคคลกรของบริษัทที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่มีความหลากหลายในด้านของการพัฒนาระบบ Software ต่างๆ ในหลาย Platforms ประกอบกับทางบริษัทมีการอบรมและทดสอบความรู้ของบุคคลากรอย่างเข้มข้น ทำให้บริษัทมีบุคคลากรในด้านการพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็นมืออาชีพ ที่จะสามารถพัฒนาหรือแก้ไขและบริหารจัดการงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดเวลา

  บุคคลากรของบริษัทมีความรู้ความสามารถใน Platforms, Technology และ Programming Language ต่างๆ เช่น AS/400, RPG, Cobol, .NET, Visual Basic, Java, Web Application, Oracle, Content Management System (CMS), ฯลฯ โดยตำแหน่งของบุคคลากรด้านต่างๆ ที่บริษัทได้มีการให้บริการ เช่น:

  • Software Developer/Programmer
  • System Analyst
  • Project Leader/Project Manager
  • Technical Support
  • Consultant

  ทางบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลายหลายที่ได้ให้ความไว้วางใจในบริการด้าน Outsourcing ของบริษัท ได้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทธุรกิจด้านนำเข้าส่งออก,ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค, ภาคอุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจการเงินการธนาคาร, บริษัทเงินทุน และธุรกิจอื่นๆทั่วไป บริษัทชั้นนำที่ได้ใช้บริการของบริษัทในส่วนนี้ก็ได้แก่ Denso (Thailand), ESSO, Bangchak, Shell (Thailand), Asian Honda Motor, Toyota Motor, Tisco, GE Capital, P&G เป็นต้น

Tags: CDS
Rate this blog entry
0 votes

Company Background

Posted by Administrator
Administrator
Administrator has not set their biography yet
User is currently offline
on วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2011
in About Us

บริษัท คอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด (Computer Data System Co., Ltd. หรือ CDS) เป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ (Software House) ซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 40 คน ทั้งในรูปแบบของพนักงานประจำ และพนักงานแบบ Contract โดยบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในด้านของการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ใน Platform ต่างๆ สำหรับใช้งานธุรกิจด้านต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในภาคเอกชน และ ภาครัฐ อาทิเช่น

• ด้านการนำเข้า-ส่งออก และ โลจิสติกส์

• ด้านโรงงงานผลิตอุตสาหกรรมน้ำมัน

• ด้านโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

• ด้านยานยนต์

• ด้านธนาคาร และบริษัทเงินทุน

• ด้านผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

• หน่วยงานภาครัฐ

ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท และเป็นผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ และบริการที่เป็นมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ที่เรียกกันในตลาดว่า “Value Added Services Provider” (VAS) ให้แก่ลูกค้าในกลุ่ม Freight Forwarder, Shipping, ผู้นำเข้า-ส่งออกเป็นจำนวนกว่า 500 รายทั่วประเทศ อีกทั้งยังคงรับออกแบบ พัฒนา ให้ติดตั้งระบบซอฟท์แวร์ในด้านอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ รวมถึงยังให้บริการด้านการจัดหาบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ที่มีความต้องการอีกด้วย

Tags: CDS
Rate this blog entry
0 votes

เพิ่มเบอร์ Support CDS บริการหลังเวลาทำการปกติ

Posted by Palita
Palita
Palita has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 16 กันยายน 2011
in News

ท่านสมาชิกโปรแกรม iXIMPLE

สำหรับสมาชิกที่ใช้โปรแกรม iXIMPLE Support CDS ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หลังเวลาทำการ เพิ่มนะคะ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 089-783-0005 และ เบอร์ 089-477-7268 ค่ะ เวลาทำการปกติ 8.00 - 17.00 น. T.02-254-4027-9 F.02-652-2174

MSN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอบคุณค่ะ

Tags: CDS, iXIMPLE
Rate this blog entry
© Copyright 2012 | Computer Data System Co., Ltd. | all right reserved.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free