Login

การป้อนสิทธิพิเศษ JTEPA ในโปรแกรม iXIMPLE

Posted by Denchai Wongkirajaroen
Denchai Wongkirajaroen
Denchai Wongkirajaroen has not set their biography yet
User is currently offline
on วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2007
in News

เรื่องสิทธิพิเศษ JTEPA ตามประกาศที่ 83/2550 สำหรับสินค้านำเข้าที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่นท่านต้องพิจารณาว่าได้รับสิทธินี้หรือไม่

1. กรณีที่ผู้นำเข้ามีเอกสารหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ( Form C.O.) รายละเอียดตามที่กรมศุล กำหนด ตามประกาศ จึงจะได้รับส่วนลด โดยในโปรแกรมiXimple ให้ท่าน download พิกัดอัตราอากร JTEPA การกรอกข้อมูลในโปรแกรม iXImple

1.1 ตอนเลือกลำดับอัตราอากร ในรหัสสินค้าขาเข้า ให้เลือกเป็น ใช้ สิทธิพิเศษ TJ1- TJ6 ตามพิกัดสินค้า เช่นธรรมดา นำเข้าเสียภาษี 20 % มีเอกสาร C.O ได้รับอากรลดเป็น 16.76 % ก็เสียอากรตามประกาศ

1.2 ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในช่องเลขที่ใบอนุญาต ที่หน้าใบกำกับสินค้า( Invoice ) ส่วนรายละเอียด หน้า ข้อมูลเพิ่มเติม

1.3 ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในช่องวันที่ออกใบอนุญาต

1.4 ให้ระบุรหัสประเทศญี่ปุ่น คือ JP ในช่องเลขประจำตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
2. กรณี ที่ลูกค้าไม่มี เอกสารหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ( Form C.O. ) ให้เสียภาษีเต็มไปก่อนแล้ว ไปขอค่าอากรคืนภายหลัง โดยวิธีกรอก ในโปรแกรม iximple ใน Invoice Detailหน้าทั่วไปรายละเอียดของสินค้า ในช่อง หมายเหตุ ( Remark )ให้พิมพ์ข้อความเพิ่มว่า ขอสงวนสิทธิการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนำเข้า ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น ของทุกรายการที่ใช้สิทธิ เพื่อจะได้ขอคืนค่าภาษีอากรภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ชำระอากร

Rate this blog entry
0 votes
Denchai Wongkirajaroen has not set their biography yet

Comments

© Copyright 2012 | Computer Data System Co., Ltd. | all right reserved.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free