Login

About Us

พิมพ์

ปัจจุบัน บริษัท คอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด ได้ทำการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาซอฟท์แวร์ที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้

 1. การให้บริการด้าน Value Added Service Provider (VAS) สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ธุรกิจในด้านนี้นั้นเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2540 โดยบริษัทได้มีการพัฒนา Software Package ในด้านเกี่ยวกับการนำเข้า/ส่งออก ที่มีชื่อว่า “iXIMPLE” เพื่อตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นสากลของศุลกากรไทย ซึ่งมีความต้องการที่จะพัฒนาให้การทำธุรกรรมในด้านการนำเข้าส่งออก เป็นระบบ "ไร้เอกสาร" (Paperless) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในด้าน Logistics ของไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้มากขึ้น โดยมีลูกค้าทั่วประเทศมากกว่า 400 ราย ซึ่งมีบริษัทชั้นนำใช้บริการได้แก่ Federal Express (FEDEX), DHL Express, TNT, การบินไทย, Sony Supply Chain Solution เป็นต้น  

  โดยปัจจบันบริษัทมีสถานะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ Value Added Service Provider (VAS) สำหรับระบบ Paperless Customs ของกรมศุลกากร 2. วิเคราะห์, ออกแบบ, พัฒนา, ติดตั้ง, ดูแลและให้คำปรึกษาด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ (Project Outsourcing)

  ด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่สะสมมากกว่า 20 ปีนั้น ทำให้บริษัทมีความเป็นมืออาชีพที่จะสามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้าน Software application ได้หลากหลายประเภท ด้วยการออกแบบและพัฒนา applications บน Platforms ประเภทต่างๆให้แก่ธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มีทั้งด้านกลุ่มลูกค้าประเภทธุรกิจด้านนำเข้าส่งออก, ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค, ภาคอุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจการเงินการธนาคาร, บริษัทเงินทุน และธุรกิจอื่นๆทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาระบบให้ตรงต่อความต้องการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ งานที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ ที่ให้ผลิตผลแก่องค์กรนั้นๆที่ได้ประสิทธิผลมากที่สุด

  สำหรับตัวอย่างของบริษัทหรือหน่วยงานชั้นนำที่ได้ใช้บริการในส่วนนี้ของบริษัทได้แก่ Honda Group, Ayudhaya Capital Auto Lease Public Company Limited, Standard Chartered Bank, Quality Coffee Product (Nestle), Unilever Thai Holdings, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, กรมศุลกากร, สำนักงานอาหารและยา เป็นต้น

   
   
 3. จัดหาบุคลากรซึ่งประกอบด้วย นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์ และ ทีมงานที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด (H/R Outsourcing) 

  ด้วยทีมงานบุคคลกรของบริษัทที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่มีความหลากหลายในด้านของการพัฒนาระบบ Software ต่างๆ ในหลาย Platforms ประกอบกับทางบริษัทมีการอบรมและทดสอบความรู้ของบุคคลากรอย่างเข้มข้น ทำให้บริษัทมีบุคคลากรในด้านการพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็นมืออาชีพ ที่จะสามารถพัฒนาหรือแก้ไขและบริหารจัดการงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดเวลา

  บุคคลากรของบริษัทมีความรู้ความสามารถใน Platforms, Technology และ Programming Language ต่างๆ เช่น AS/400, RPG, Cobol, .NET, Visual Basic, Java, Web Application, Oracle, Content Management System (CMS), ฯลฯ โดยตำแหน่งของบุคคลากรด้านต่างๆ ที่บริษัทได้มีการให้บริการ เช่น: 

  • Software Developer/Programmer
  • System Analyst
  • Project Leader/Project Manager
  • Technical Support
  • Consultant

  ทางบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลายหลายที่ได้ให้ความไว้วางใจในบริการด้าน Outsourcing ของบริษัท ได้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทธุรกิจด้านนำเข้าส่งออก,ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค, ภาคอุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจการเงินการธนาคาร, บริษัทเงินทุน และธุรกิจอื่นๆทั่วไป บริษัทชั้นนำที่ได้ใช้บริการของบริษัทในส่วนนี้ก็ได้แก่ Denso (Thailand), ESSO, Bangchak, Shell (Thailand), Asian Honda Motor, Toyota Motor, Tisco, GE Capital, P&G เป็นต้น 

Share บทความนี้