Login

Company Background

พิมพ์

บริษัท คอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด (Computer Data System Co., Ltd. หรือ CDS) เป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ (Software House) ซึ่งก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 40 คน ทั้งในรูปแบบของพนักงานประจำ และพนักงานแบบ Contract โดยบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในด้านของการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ใน Platform ต่างๆ สำหรับใช้งานธุรกิจด้านต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในภาคเอกชน และ ภาครัฐ อาทิเช่น

• ด้านการนำเข้า-ส่งออก และ โลจิสติกส์

• ด้านโรงงงานผลิตอุตสาหกรรมน้ำมัน

• ด้านโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

• ด้านยานยนต์

• ด้านธนาคาร และบริษัทเงินทุน

• ด้านผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

• หน่วยงานภาครัฐ

ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท และเป็นผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ และบริการที่เป็นมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ที่เรียกกันในตลาดว่า “Value Added Services Provider” (VAS) ให้แก่ลูกค้าในกลุ่ม Freight Forwarder, Shipping, ผู้นำเข้า-ส่งออกเป็นจำนวนกว่า 500 รายทั่วประเทศ อีกทั้งยังคงรับออกแบบ พัฒนา ให้ติดตั้งระบบซอฟท์แวร์ในด้านอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ รวมถึงยังให้บริการด้านการจัดหาบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ที่มีความต้องการอีกด้วย

Share บทความนี้